اسراف

معانی ومترادفات کلمه اسراف:تبذیر،ولخرجی،زیاداز اندازه،حیف ومیل ،افراط وزیاده روی می باشد.

اسرافکاران برادران شیطانها:

إِنَّ الْمُبَذِّرِ‌ینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ  وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَ‌بِّهِ کَفُورً‌ا [1]

چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.

خداونداسراف کاران را در کنار شیطان قرار داده چون شیطان نسبت به فرپروردگارش ناسپاس بودوشخصی هم که اسراف می کندنعمتهای خداوند را حیف ومیل می کندواین یعنی اسراف.

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

إِنَّ السَّرَفَ یورِثُ الفَقرَ وَ إِنَّ القَصدَ یورِثُ الغِنى[2]

اسراف باعث فقر و میانه روى موجب بى نیازى مى شود.

 

[1] سوره اسراآیه 27

[2] کافی(ط-الاسلامیه)ج 4 ، ص 53 ، ح 8 - من لا یحضره الفقیه ج 3 ، ص 174 ، ح 3659

/ 0 نظر / 77 بازدید