لیله القدر خیر من الف شهر

بـده، پیمـانه سـرشار امشـب
مرا بستـان زمـن، ای یـار امشب

نـدارم طـاقـتِ بـار جـدائـی
مـرا از دوش مـن، بـردار امشب

نقابِ من، زروی خویش برگیر
بـر افـکن پـرده از اسرار امشب

شب قدر و ملائک، جمله حاضـر
مَهِلْ ساقـی، مرا هشیـار امـشب

/ 0 نظر / 54 بازدید